Trước khi tư vấn:

  • Rối do quá nhiều chương trình khác nhau
  • Không hiểu rõ do website chính phủ chỉ có tiếng Anh
  • Thắc mắc không được giải đáp từ chuyên gia

Sau buổi tư vấn:

  • Có định hướng rõ ràng cho quá trình đầu tư Canada
  • Hiểu về các chương trình phổ biến năm 2022
  • Được phân tích và đánh giá khả năng đậu của hồ sơ

Second Passport tin rằng anh/chị sẽ ngạc nhiên về quỹ thời gian và nỗ lực chúng tôi sẵn sàng bỏ ra để tìm hiểu về nhu cầu và điều kiện của khách hàng ngay từ những bước đầu tiên!